bv PFERD-Rüggeberg srl

PFERD biedt u de combinatie van kwaliteitsgereedschappen, machines en individueel advies, die u nodig heeft voor de optimale oplossing van uw opgaven op het gebied van oppervlaktebewerking en doorslijpen van materialen.

Overzicht
Productzoeker PFERD-gereedschappen

Vind het juiste gereedschap met onze productzoeker. Geef een toepassing, materiaal en/of machinetype op. U kunt de zoekactie bovendien verfijnen met filters.

Lezen

PFERD-klanten profiteren van een groot aantal extra prestaties. Hier vindt u een selectie van de prestaties die bijdragen aan uw meerwaarde in de samenwerking met PFERD.

Overzicht

Het PFERD-gereedschappenhandboek omvat meer dan 9.000 gereedschappen als ook kennis m.b.t. de oppervlaktebewerking en het doorslijpen van materialen.

Lezen

PFERD is leidend in de ontwikkeling, productie en advisering alsmede de verkoop van gereedschapsoplossingen voor de oppervlaktebewerking en het doorslijpen van materialen.

Overzicht

Wij beantwoorden uw vragen over bewerkingsopgaven, materialen, machines enz.

Lezen

Inkoopvoorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze inkoopvoorwaarden zijn voor de duur van de zakelijke relatie tussen de firma August Rüggeberg GmbH & Co. KG (hierna PFERD genoemd) en de leverancier van toepassing op alle door de leverancier te leveren prestaties (hierna leveringen genoemd). Ze gelden ook voor alle toekomstige transacties met de leverancier.

1.2 Deze inkoopvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing; tegenstrijdige of hiervan afwijkende algemene voorwaarden van de leverancier worden niet erkend, tenzij PFERD uitdrukkelijk schriftelijk met de geldigheid daarvan heeft ingestemd.

2. Offertes

2.1 Offertes van leveranciers worden uitsluitend aanvaard onder de inkoopvoorwaarden van PFERD. Offertes moeten in het Duits of het Engels worden opgesteld. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de leverancier gebonden aan de offerte tot 12 weken na de offertedatum. De bestelling geldt altijd als aanvaarding van de offerte van de leverancier.

2.2 Offertes en kostenramingen zijn bindend en dienen te worden uitgebracht zonder kosten voor PFERD.

3. Bestellingen en andere overeenkomsten

3.1 Bestellingen en andere overeenkomsten zijn voor PFERD slechts bindend indien zij schriftelijk tot stand komen of na mondelinge of telefonische totstandkoming schriftelijk worden bevestigd.

3.2 Mondelinge of telefonische bestellingen, informatie, toezeggingen enzovoort zijn voor PFERD slechts bindend indien zij door PFERD schriftelijk worden bevestigd of indien PFERD aantoonbaar afstand heeft gedaan van de schriftelijke vorm.

4. Levering, vertraging

4.1 Overeengekomen leverings- en prestatietermijnen zijn bindend voor de leverancier. Onder

leveringstermijnen wordt verstaan de ontvangst van de levering op het door PFERD opgegeven leveringsadres. Indien de leverancier in gebreke blijft met de levering, heeft PFERD het recht om voor elke werkdag van de vertraging een schadevergoeding te eisen van 0,2%, echter in totaal ten hoogste 5%, van de waarde van de overeengekomen levering. Dit geldt ook bij ontbinding van de overeenkomst door PFERD. Het eisen van een dergelijke vertragingsvergoeding blijft aangehouden tot het moment van de volledige betaling. De wettelijke aanspraken in geval van vertraging en/of terugtrekking blijven onaangetast.

4.2 Bij elke levering moeten de voor het toevoegen bij de gesloten overeenkomst, vereiste leveringsdocumenten bijgevoegd worden,die met name de in het onderstaande lid 9 zin 2 genoemde gegevens bevatten. De leverancier is verantwoordelijk voor de gevolgen van te late, onvolledige of onjuiste leveringsdocumenten.

4.3 De leveringen worden franco leveringsadres uitgevoerd, inclusief een goede verpakking en transportverzekering die de waarde van de goederen dekt.

4.4 De leverancier dient PFERD onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen van dreigende vertragingen in de levering, met inbegrip van de redenen en de duur ervan.

4.5 Indien de leverancier verplicht is het geleverde op te bouwen en/of te monteren, vindt aanvaarding van de levering pas plaats na voltooiing van de algehele prestatie.
De aanvaarding kan alleen plaatsvinden als formele aanvaarding. Voor onderdelen die later ontoegankelijk worden, moet de leverancier PFERD tijdig om voorlopige aanvaarding verzoeken. De aanvaarding moet worden vastgelegd in een verslag dat door beide partijen wordt ondertekend.

5. Risico-overdracht

Bij de postorder aankopen wordt het risico van verlies en/of kwaliteitsafname van de levering overgedragen bij ontvangst op het overeengekomen leveringsadres. Bij de leveringsovereenkomst voor werk en materialen blijft het risico bij de leverancier tot de volledige aanvaarding van de volledige prestatie door PFERD.

6. Leveringshoeveelheden, deelleveringen

6.1 De leverancier mag enkel de door PFERD bestelde hoeveelheid leveren. Afwijkende hoeveelheden worden door PFERD slechts aanvaard indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Indien de aanvaarding van de levering afhankelijk is van volledige documentatie, is PFERD niet in verzuim met de aanvaarding indien de desbetreffende documenten niet tijdig ter controle werdenverstrekt.

6.2 In geval van deelleveringen voor een contractueel overeengekomen prestatie wordt de prestatie pas geacht door de leverancier te zijn verricht wanneer deze volledig is geleverd. De regeling van § 363 BGB is niet van toepassing. Meerkosten die door deelleveringen ontstaan, zijn voor rekening van de leverancier. Alle aanspraken van PFERD met betrekking tot een contractueel overeengekomen levering worden niet beïnvloed door deelleveringen, in het bijzonder niet met betrekking tot de aansprakelijkheid voor materiaalfouten. Bij afroeporders is de leverancier verplicht alle afroephoeveelheden zodanig ter beschikking te stellen dat hij de leveringstermijn als vaste datum kan halen.

7. Kwaliteitsniveau

Indien voor het verrichten van de levering/prestatie een bepaalde kwaliteit of bepaalde kwaliteitsklassen zijn overeengekomen, gelden deze als overeengekomen kwaltiteitsniveau.

8. Prijzen

Alle in offertes van de leverancier genoemde prijzen zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, vaste prijzen en zijn DDP (momenteel geldig Incoterms®), inclusief verpakking en transportverzekering en exclusief de op dat moment geldende BTW.

9. Orderbevestigingen, facturen

Orderbevestigingen en facturen dienen afzonderlijk per post naar PFERD te worden gestuurd; zij mogen niet bij de levering worden ingesloten. Op alle documenten dienen naast de exacte omschrijving van de leveringsomvang naar artikel, soort en hoeveelheid, in het bijzonder bestelnummers en klant te worden vermeld.

10. Gereedschappen, documenten, tekeningen

10.1 De leverancier verbindt zich ertoe gereedschappen, testapparatuur, documenten, plannen, monsters, tekeningen, gegevensdragers enzovoort (hierna arbeidsmiddelen genoemd), die voor de uitvoering van de order van PFERD zijn ontvangen, met de nodige zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Tenzij anders overeengekomen, blijven alle hierboven vermelde arbeidsmiddelen eigendom van PFERD. Een retentierecht is uitgesloten. De leverancier mag deze alleen aan derden ter beschikking stellen voor contractueel gebruik en alleen na het overeenkomen van een geheimhoudingsclausule. Zij dienen na uitvoering van de order zonder bijzonder verzoek onmiddellijk aan PFERD te worden geretourneerd.

10.2 De arbeidsmiddelen mogen slechts in de door PFERD toegestane mate worden gebruikt en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd en/of aan derden ter beschikking worden gesteld. 10.3 Producten die zijn vervaardigd volgens door PFERD ontworpen arbeidsmiddelen of andere vertrouwelijke informatie mogen niet door de leverancier zelf worden gebruikt, noch aan derden worden aangeboden of geleverd of voor namaken toegankelijk worden gemaakt.

11. Aansprakelijkheid voor materiaalfouten

11.1 De leverancier garandeert dat alle leveringen voldoen aan de overeenkomst en aan alle andere wettelijke voorschriften en richtlijnen in de op het moment van levering geldende versie en in overeenstemming zijn met de stand van de techniek en veiligheid.

11.2 De aansprakelijkheidstermijnen voor materiaalfouten worden bepaald volgens de wettelijke regelingen.

11.3 Bij leveringen die door PFERD herkenbaar voor de leverancier voor wederverkoop worden aangeschaft, begint de aansprakelijkheidstermijn voor materiaalfouten met de aanvaarding door de eindklant. Bij leveringen die niet worden aanvaard, begint de aansprakelijkheidstermijn voor materiaalfouten bij de levering aan de eindklant. Zij eindigt evenwel uiterlijk 36 maanden na de levering op het in de overeenkomst vermelde leveringsadres.

11.4 In geval van gebrekkige levering heeft PFERD het recht om binnen de aansprakelijkheidstermijn voor materiaalfouten de haar wettelijk toekomende aanspraken van haar keuze te laten gelden.

11.5 Kosten die voortvloeien uit een gebrekkige levering van het voorwerp van de overeenkomst, met name op het gebied van transport-, infrastructuur- en arbeidskosten, komen ten laste van de leverancier.

11.6 In geval van herstel in onredelijke omvang heeft PFERD naar keuze recht op claims inzake de aansprakelijkheid voor materiaalfouten of een aanspraak op kosteloze vervangende levering.

11.7 Indien de leverancier niet binnen een redelijke termijn gehoor geeft aan het verzoek om een gebrek te verhelpen, heeft PFERD de keuze om zelf de nodige maatregelen te nemen of door derden te laten nemen op kosten van de leverancier. Zonder voorafgaande overeenstemming kunnen maatregelen om kleine gebreken te verhelpen of onevenredig grote schade te voorkomen, op kosten van de leverancier worden uitgevoerd door PFERD of door PFERD ingeschakelde derden. De leverancier wordt onmiddellijk op de hoogte gebracht van reden, soort en omvang.

11.8 De aansprakelijkheidstermijn voor materiaalfouten wordt opgeschort tussen de kennisgeving van de gebreken en het verhelpen van de gebreken of tot een eventuele weigering van de leverancier om de claims inzake de aansprakelijkheid voor materiaalfouten te honoreren. Voor te vervangen of te herstellen onderdelen wordt de termijn hervat met het herstel van de contractuele, storingsvrije bruikbaarheid van de levering.

11.9 Door het aanvaarden of gebruiken van de levering doet PFERD geen afstand van claims inzake de aansprakelijkheid voor gebreken.

11.10 Tenzij anders is overeengekomen, voldoet PFERD aan haar verplichting om geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren indien deze binnen 5 werkdagen na levering worden geïnspecteerd. PFERD voldoet aan haar verplichting om een gebrek onmiddellijk te melden indien dit binnen 10 werkdagen na de ontdekking van het gebrek gebeurt.

12. Productaansprakelijkheid

Indien derden vorderingen instellen tegen PFERD op grond van productaansprakelijkheid veroorzaakt door een gebrek in het door de leverancier geleverde contractuele product, verbindt de leverancier zich ertoe PFERD tegen dergelijke vorderingen te vrijwaren en alle kosten en uitgaven in dit verband te dragen, inclusief de kosten van eventuele gerechtelijke procedures. Voor het overige gelden de wettelijke bepalingen. Hetzelfde geldt voor vorderingen uit hoofde van de aansprakelijkheid van producenten in verband met delicten, tenzij PFERD zich schuldig heeft gemaakt aan grove nalatigheid of opzet.

13. Intellectuele eigendomsrechten van derden

De leverancier garandeert dat de levering vrij is van intellectuele eigendomsrechten van derden en verbindt zich ertoe PFERD te vrijwaren voor alle schade en kosten die voortvloeien uit de niet-naleving van deze garantiebelofte of het verbod op het gebruik van de levering door derden. Vorderingen wegens dergelijke gebreken verjaren 10 jaar na levering.

14. Handleiding

Indien de leverancier bouw-, montage-, onderhouds-, tijdelijke of andere werkzaamheden uitvoert op het bedrijfsterrein van PFERD, dient hij zich ervan te vergewissen dat zijn medewerkers en/of medewerkers van door hem ingeschakelde onderaannemers zich houden aan de “Algemene handleiding voor extern personeel in Marienheide en Hermeskeil”.

15. Betalingsvoorwaarden

De betalingstermijn begint met de uitgevoerde levering, echter op zijn vroegst met de ontvangst van een deugdelijke factuur, doch niet eerder dan op de overeengekomen leveringsdatum. Indien geen afzonderlijke betalingstermijn schriftelijk is overeengekomen, dient betaling te geschieden hetzij binnen 14 dagen met 3% korting, hetzij binnen 30 dagen netto. Alle betalingen geschieden onder voorbehoud van factuurcontrole.

16. Eigendomsvoorbehoud

De uitoefening van een door de leverancier verklaard eigendomsvoorbehoud is slechts mogelijk bij voorafgaande ontbinding van de overeenkomst.

17. Reclame

De leverancier verbindt zich ertoe derden niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PFERD op de hoogte te brengen van zijn levering aan PFERD, in het bijzonder PFERD op te nemen in een referentielijst of in zijn reclame te verwijzen naar de zakelijke relatie met PFERD.

18. Bevoegde rechtbank, toepasselijk recht, salvatorische clausule

18.1 Plaats van jurisdictie is de vestigingsplaats van PFERD. PFERD heeft echter ook het recht om de leverancier aan te klagen bij een andere wettelijk bevoegde rechtbank.

18.2 De overeenkomst is onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken (CISG).

18.3 Indien afzonderlijke bepalingen van de inkoopvoorwaarden ongeldig zijn, ongeldig worden of onuitvoerbaar zijn, wordt de geldigheid van de overige bepalingen hierdoor niet aangetast. De ongeldige of onuitvoerbare bepaling dient te worden vervangen door een regeling die het dichtst bij het juridische en economische doel van deze bepaling komt.

Contact mogelijkheden

Welcome


We have discovered that you are coming from another country. Do you want to switch to the site for that country?