اطلاعات نمایشگاه

میتوانید اطلاعات مربوط به برگزاری نمایشگاه در ماه آینده را در این بخش ببینید.

تماس

August Rüggeberg
GmbH & Co. KG

Hauptstr. 13
D-51709 Marienheide

Tel: + 49 2264 9-0
Fax: + 49 2264 9-400
E-Mail: info@pferd.com