اطلاعات نمایشگاه

 میتوانید اطلاعات مربوط به برگزاری نمایشگاه در ماه آینده را در این بخش ببینید.

 
Trade fair Town/city Country Period of time
ELMIA SVETS / WELDING Jönköping Sweden 15.05. - 18.05.2018
Intertool Vienna Austria 15.05. - 18.05.2018
ITM Poznan Poland 05.06. - 08.06.2018
Intermold Nagoya Nagoya Japan 13.06. - 16.06.2018
ACMEE Chennai India 21.06. - 25.06.2018
AMTEX Delhi India 06.07. - 09.07.2018
interforst Munich Germany 18.07. - 22.07.2018
ELECTRA MINING Johannesburg South Africa 10.09. - 14.09.2018
AMB Stuttgart Germany 18.09. - 22.09.2018
HARDWARE FORUM 2018 Milano Italy 19.09. - 20.09.2018
MetalMadrid 2018 Madrid Spain 26.09. - 27.09.2018
Motomesse TESS Oslo Norway 27.09. - 28.09.2018
TIIE - Tehran Int’l Industry Exhibition Teheran Iran 06.10. - 09.10.2018
EuroBLECH Hannover Germany 23.10. - 27.10.2018
Ankiros Istanbul Turkey 25.10. - 27.10.2018
NIL Verbindingsweek Gornichem Netherlands 30.10. - 01.11.2018
JIMTOF Tokyo Tokyo Japan 01.11. - 06.11.2018
 

محاسبه کننده سرعت

سرعت بهینه را برای PFERD Tool شما محاسبه می کند


تماس

August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Hauptstr. 13
D-51709 Marienheide

Tel: + 49 2264 9-0
Fax: + 49 2264 9-400