توجه

August Rüggeberg GmbH & Co. KG
PFERD-Werkzeuge
Hauptstraße 13
51709 Marienheide

Telefon: + 49 2264 9-0
Telefax: + 49 2264 9-400
e-mail: info@pferd.com

مدیریت شرکت : یورن بیلنبرگ (مدیر عامل/ سخنگو)؛کلاوس کاسپار؛استفن کرول

 مسئول تماس: آقای سون کوهنرت
 این وب سایت شامل سه بخش برای تماس با شرکت است. متصدی مربوطه مسئول این وب سایت است. وقتی از این خطوط برای اولین بار استفاده میکنید، تهیه کننده ها این تماسها را کنترل میکنند تا از محدوده ی قانونی خارج نشوندو هیچ تخلفی صورت نگیرد. تهیه کنندگان هیچ دخالتی در تماس ها و طرح های بعدی شما نخواهند داشت. تنظیم کنترل این خطوط به این معنا نیست که تماس های شما پذیرفته شده اند. این انتظار را نداشته باشید که تهیه کنندگان برای رعایت موارد قانونی تماس شما را کنترل نکنند. اگر این مورد محرض شود که شما از موارد قانونی تخلف کرده اید خطوط تماس شما بدون درنگ حذف خواهد شد.
 محتوا و جزئیات موجود در این سایت مخصوص کشور آۀمان بوده و کپی برداری از آن ممنوع است. هر نوع استفاده از محتوای این سایت نیاز به توافقات کتبی قبلی با تهییه کنندگان یا نمایندگان قانونی مربوط دارد. این کاربردها شامل کپی برداری، نحوه ی کار، ترجمه، ذخیره، و اطلاع از جزئیات منابع پایه و کاربردهای الکترونیکی است. کپی برداری یا استفاده شخصی از صفحات این سایت ممنوع است و پیگرد قانونی دارد. هر گونه کپی برداری و دانلود اطلاعات تنها برای افراد خاص و غیر تجاری امکان پذیر است.
دسترسی به این سایت تنها با اجازه کتبی امکان پذیر است.
 در وب سایت تهیه کننده ها شما میتوانید نکات ذخیره شده (تاریخ- زمان-صفحه های ارائه محصولات) را ببینید. این اطلاعات در مورد جزئیات فردی افراد نیستند. آنها به طور انحصاری برای اهداف آماری استفاده میشوند. این اطلاعات به منظور حفظ اهداف تجاری و غیر تجاری قابل دسترس برای افراد دیگر نیستند. تمام تهیه کنندگان به این موضوع که اطلاعات وارد شده در اینترنت پنهان بماند و به آسانی قابل دسترس برای دیگران نباشند اتفاق نظر دارند.
هرگونه استفاده از محتوای اطلاعات موجود در سایت با توجه به قانون تجارت ممنوع است مگر اینکه تهیه کنندگان قبلا با درخواست کتبی یا برقرار کردن روابط تجاری کسب اجازه کرده باشند. بنابراین به تمام تهیه کنندگان و کسانی که وارد سایت شرکت میشوند این نکته تذکر داده میشود. 
موارد مشخص شده با

(Icons by Mark James, http://www.famfamfam.com

 
 

محاسبه کننده سرعت

سرعت بهینه را برای PFERD Tool شما محاسبه می کند


تماس

August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Hauptstr. 13
D-51709 Marienheide

Tel: + 49 2264 9-0
Fax: + 49 2264 9-400