اخبار مربوط به محصولات

 
14.05.2014

PFERD برش بيشتر- تيغه ھای نازک جديد

به قطر 1 ميلی متر نقطه عطف جديدی را تعيين می نمايند – بيش از PFERD تيغه ھای برش جديد
40 % افزايش بازده، ابعاد جديدی در صرفه اقتصادی و بازده را ارايه می نمايند
 
از SG-PLUS و سری ويژه SG-ELASTIC سری عملکرد PFERD صفحات برش نازک جديد
لحاظ قدرت برش به شکل چشم گيری بھبود يافته اند. پس از افزايش بيش از 40 % بازده اين صفحات که پيش
از آن نيز بالا بوده، صفحات برش نازک 1 ميلی متر جديد بھترين و سريع ترين نوع خود تا کنون ھستند.
اين افزايش بازده توسط روش جديد و نوآورانه در توليد و ھم چنين استفاده از دانه ھای ساينده بيشتر در ترکيب
چسبنده بھتر ممکن شده است.
اين افزايش بازده به معنی صرفه جويی 29 % برای مصرف کنندگان است. مشتريان از کم ترين ھزينه در ھر
برش بھره مند می شوند. با استفاده متوسط 10 برش در روز می توان در ھر سال تا 1.000 يورو در ھزينه
ھا صرفه جويی نمود؛ تنھا با استفاده ابزار صحيح. به علاوه سرعت بالای برش و دفعات کمتر تعويض
ابزارھا با کاھش زمان توقف کار منجر به صرفه جويی بيشتر می شوند.
صفحات برش نازک 1 ميلی متر جديد با سرعت بالای برش، دمای پايين و ميزان کم براده و شيار نازک در
از لحاظ فنی نيز انتظارات را برآورده می ،PFERD حالت ايده آل برش، بالاترين دوام و ايمنی به خصوص
نمايند.
تمام مزايای oSa تيغه ھا به دليل ساخت بسيار دقيق شان بر اساس مقررات سخت گيرانه
را ارائه می دھند: اين تيغه لزرش بسيار کمی ايجاد نموده، صدا و براده PFERDERGONOMICS
کمی ايجاد کرده و قابليت کنترل بالای آنان نيروی لازم برای کار را کاھش می دھد.

back
 
 

محاسبه کننده سرعت

سرعت بهینه را برای PFERD Tool شما محاسبه می کند


تماس

August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Hauptstr. 13
D-51709 Marienheide

Tel: + 49 2264 9-0
Fax: + 49 2264 9-400