اخبار مربوط به محصولات

 
14.05.2014

استاد کار کوچک ھمه کاره

خود را معرفی POLICAP® برنامه کاملا تجديد نظر شده کلاھک ھای ساينده PFERD شرکت
می نمايد- تنوع محصولات ارائه شده مشکلات فراوانی را در صنايع شکل دھی و ابزارسازی حل
می نمايد و ھم چنين در صنايع ھوافضا کاربرد دارد.

از لحاظ اشکال موجود، ابعاد کلاھک „POLICAP®“ به نام PFERD برنامه کلاھک ھای ساينده
PFERD ھای ساينده و اندازه دانه ھا به صورت عمده گسترش داده شده است. به اين وسيله شرکت
برای اولين بار برنامه ای کامل برای مصارف موجود در صنايع شکل دھی، ابزار سازی و ھم چنين
در صنايع ھوافضا ارايه می نمايد.
برای استفاده عمومی با فولادھای سخت شده، فولادھای آبديده شده و (AL2O3) A آلياژ اکسيد آلومينيوم
فولادھای سخت نشده مناسب است. اين آلياژ به صورت ويژه برای استفاده در صنايع شکل دھی و ابزار
سازی مانند تعميرات طراحی و توليد شده است. آلياژ اکسيد آلومينيوم ھم چنين برای شکل دادن مدل
ھای پلاستيکی، چوبی و گچی مناسب است.
کاربيد سيليس با پوشش ساينده) برای کار با قطعات تيتانيومی، آلومينيومی و آلياژھای ) SIC-COOL آلياژ
آن ھا مانند ساخت ھواپيما و توربين و تعميرات آن ھا ايده آل است. انتخاب ذرات ساينده ويژه و ماده ساينده
موجود در چسب کلاھک ھا امکان تراشکاری با دمای پايين را فراھم می نمايد و باعث می شود که قطعه داغ
نشده و براده ھا به آن نچسبند.
کلاھک ھای ساينده ای را ارايه می دھد PFERD ( ذرات سراميک با پوشش ساينده ) CO-COOL با آلياژ
که به دليل دارا بودن ذرات سراميکی و مواد ساينده در چسب بين ذرات برای کار با فولاد ھای ضدزنگ
که Hastelloy® و Inconel® ايده آل اند و برای کار با آلياژ ھای پايه نيکل و پايه کبالتی، مانند (INOX)
بيشتر در توربين سازی استفاده می شوند، مناسب اند. مواد ساينده موجود، از پوسته شدن قطعات جلوگيری کرده
و سايشی با دمای پايين و بازده بالا ارايه می دھند.
يکپارچه و بدون درز ھستند و تمام سطح آن ھا قابل استفاده است. نگه POLICAP® تمام ابزارھای
دارنده ھای متنوعی با قابليت استفاده مجدد برای استفاده با اين کلاھک ھا ارايه می شوند. دقت بالای
اتصال کلاھک به نگه دارنده باعث بالا رفتن ايمنی کار با ساينده می شود.
شامل سه جنس مختلف با چھار فرم متفاوت و PFERD شرکت POLICAP® برنامه ابزارھای
دامنه وسيعی از ابعاد ذرات می شود.

back
 
 

محاسبه کننده سرعت

سرعت بهینه را برای PFERD Tool شما محاسبه می کند


تماس

August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Hauptstr. 13
D-51709 Marienheide

Tel: + 49 2264 9-0
Fax: + 49 2264 9-400