اخبار مربوط به محصولات

 
14.05.2014

برنامه بازنگری شده کلاھک ھای تراشکاری مخصوص فلزات مختلف

PFERD برای کار با چدن خاکستری و چدن انعطاف پذير، شرکت CAST با ارايه دندانه ھای
خود را تکميل می نمايد-مراکز عرضه از برنامه ھای ساده و HM انواع کلاھک ھای تراشکاری
مشاوره ای انباشته شده اند

نام دندانه ھای نوآورانه و جديد از جنس فلز سخت است که متخصصان ابربرگی „CAST“
برای کار روی سطوح و برش قطعات ارايه شده است. در کنار دندانه ھای (Oberberg)
برنامه تراشکاری CAST دندانه ھای تراشکاری PLAST و ALU ،INOX ،STEEL
مخصوص فلزات را تکميل می نمايد.
به صورت ويژه برای کار بر روی چدن خاکستری و CAST دندانه ھای کلاھک ھای تراشکاری
چدن انعطاف پذير طراحی شده اند. اين دندانه ھا دارای بازده تراش 100 % بيشتر ھستند و با ھندسه
نوآورانه دندانه ھايشان در مقايسه با دندانه ھای ضربدری معمول شناخته می شوند. عليرغم افزايش
قابل توجه قدرت تراشکاری، آرامش در ھنگام کار نيز تامين می شود.
را به عنوان راه CAST کلاھک ھای تراشکاری با دندانه ھای PFERDERGONOMICS®
حلی نوآورانه برای کار با آرامش و با لرزش و صدای کم تر توصيه می نمايد.
شامل نه فرم جديد با ابعاد متنوع می شود. PFERD شرکت CAST برنامه
نشان داده PFERD شرکت HM تا به حال بازار عکس العملی بسيار مثبت به کلاھک ھای ساينده
است؛ معرفی اين کلاھک ھا با طراحی ويژه برای ھر نوع فلز بسيار راحت تر از کلاھک ھای
تراشکاری با دندانه ھای معمول برای استفاده با تمام مواد است. معرفی بھتر و دقيق تر باعث جلب
اعتماد مشتريان شده و رضايت آنان را به دنبال داشته است.

back
 
 

محاسبه کننده سرعت

سرعت بهینه را برای PFERD Tool شما محاسبه می کند


تماس

August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Hauptstr. 13
D-51709 Marienheide

Tel: + 49 2264 9-0
Fax: + 49 2264 9-400