قانون ایمنی محصول (Produktsicherheitsgesetz - ProdSG)

قانون ایمنی محصول (Produktsicherheitsgesetz - ProdSG) در پی تعیین مقررات جهت الزامات ایمنی مربوط به مواد کارهای فنی و محصولات مصرفی در آلمان است. این قانون از 1 دسامبر 2011 جایگزین قانون ایمنی تجهیزات و محصولات (Geräte- UND Produktsicherheitsgetz - GPSG) شده است.

 
 

محاسبه کننده سرعت

سرعت بهینه را برای PFERD Tool شما محاسبه می کند


تماس

August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Hauptstr. 13
D-51709 Marienheide

Tel: + 49 2264 9-0
Fax: + 49 2264 9-400