ممنوعیت ها و محدودیت های منطبق با قانون REACH

 قوانین REACH برای جلوگیری از استفاده و اندازه گیری میزان این مواد شیمیایی در محصولات تولیدی برای تمام تولید کننده ها، وارد کننده ها و فروشنده ها و مصرف کننده های این  محصولات است. به علاوه این قوانین اجباری در آینده نزدیک شامل موارد دیگری در زمینه هایی مثل تصویب و ثبت جلوگیری از استفاده مواد شیمیایی خواهد شد. قوانین REACH نه تنها برای استفاده از مواد شیمیایی است بلکه محصولاتی که در ساخت آنها از این مواد استفاده میکنند را نیز شامل میشود.( محصولاتی مانند ماشین آلات- اسباب بازی ها و اجزائ سازنده آنها)

ضميمه XVII شامل مدخل های مربوط به باصطلاح ممنوعیت ها (مواد ممنوعه) است. برای هر مدخل جدید، شرایط و ضوابط این ممنوعیت ها تعریف شده اند، بدین معنا که در تعاریف آمده است که ممنوعیت ها مربوط به کدام کاربرد می شوند و یا اینکه از کدام حد مجاز نباید تخلف شود.

با اضافه شدن ماده قانون 552/2009/E  که در تاریخ2009-06-27 تصویب شد مصوبه REACHبرای اولین بار اصلاح شد.

 تمام محصولات ارسالی توسط فرد باید با ترتیب درست و منطبق با همه قوانین اصلاح شده REACH باشند.

 
 

محاسبه کننده سرعت

سرعت بهینه را برای PFERD Tool شما محاسبه می کند


تماس

August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Hauptstr. 13
D-51709 Marienheide

Tel: + 49 2264 9-0
Fax: + 49 2264 9-400