اخبار شرکت

 
11.09.2012

موفقيتی ديگر در مبارزه با سرقت انديشه ھا و بدل کاران

موفقيتی ديگر در مبارزه با يک توليد کننده ی بدل کار از کشور چين خبر می PFERD گروه
در (AIC) دھد. در تاريخ 27 جولای 2012 ميلادی مامورين بخش صنايع و بازرگانی دولت چين
حين عمليات تھاجمی پليسی و تجسسی در دفاتر يک کارخانه ی توليد تيغه در شھری به نام گوانگچو
واقع در جنوب چين موفق با يافت مقادير زيادی تيغه ھای اره موتوری بدل شدند.


پيشتر زمينه ی اين موفقيت با کمک ادارات چين و تحقيقات عميق و پنھانی سه ماھه ريخته شد.
در شھر شانگھای با وکلای چينی PFERD ھماھنگی عمليات فوق توسط نمايندگی شرکت
متخصص در رابطه با امور پاتنت انجام گرفت. پس از اتمام تحقيقات و جمع آوری مدارک و بررسی
دست بکار شد. AIC آنھا سرانجام سازمان


بدل کار دستگير شد. PFERD با ھمکاری اداره ی پليس چين و کارآگاھان اجير شده توسط گروه
درانبار وی مقادير زيادی از تيغه ھای اره موتوری در بسته بندی ھای بدل و کاملا شبيه به مثل يافت
شدند. جمعا بيش از 27000 تيغه ضبط گرديدند. ابزار ضبط شده به عنوان مدرک جرم به انبار
انتقال داده شدند. AIC محلی سازمان


عواقب و جرايم سنگينی در انتظارتوليد کننده ی مزبور خواھند بود از جمله درج و ثبت در "ليست
سياه" و قرار گرفتن تحت نظارت مدام در چھارچوب بازرسی ھای از پيش اعلام نشده و غافل گيرانه
ادارات مربوطه. علاوه بر اين وی به پرداخت جريمه و نيز به عھده گرفتن تمامی ھزينه ھای مربوط
به از بين بردن محصولات بدل محکوم خواھد گشت.
پيشتر در می ماه سال جاری 2012 ميلادی توانستيم به محکوميت يک کارخانه د ار چينی از استان
ھِبای به جرم توليد اجناس بدل نائل گرديم. ھمچنين در اين مورد مقدار زيادی اجناس بدل ضبط و
سپس نابود گرديدند.


به خاطر اجراء بسيار AIC از ادارات سھيم در اين عمليات بويژه از سازمان PFERD شرکت
قاطعانه ی در زمينه ی احقاق حقوق مارک شرکت فوق تشکر و قدردانی کرده و تاکيد می کند که آن
شرکت کماکان فعالانه در جستجوی بدل کاران و سارقين براند ھا خواھد بود تا با ھمکاری ادارات
مربوطه ی چينی آنان را به مقامات فوق واگزار کند.

back
 
 

محاسبه کننده سرعت

سرعت بهینه را برای PFERD Tool شما محاسبه می کند


تماس

August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Hauptstr. 13
D-51709 Marienheide

Tel: + 49 2264 9-0
Fax: + 49 2264 9-400