اخبار شرکت

 
12.05.2014

برای شکستن رکورد PFERD تلا

در نمايشگاه محصولات فولادی مرکز توجه بازديد کنندگان است. پخش زنده PFERD غرفه شرکت
از مارينھايده بازديدکنندگان را مسحور خود می نمايد PFERD رکورد

در روز اول نمايشگاه مرکز توجه بازديدکنندگان بوده است. تعداد بی سابقه ای از PFERD غرفه
بازرگانان دعوت شرکت ابزارسازی واقع در مارينھايده را پذيرفته و به غرفه آن در سالن 10.2
آمدند.
که توسط نمايشگر بزرگی در غرفه نمايش داده ،PFERD در آن جا آنھا با اشتياق پخش زنده رکورد
می شد را تماشا نمودند: 10 تيم کاری در طول مدت نمايشگاه از يک شنبه تا چھارشنبه سعی می
اجرا نمايند. يک ھدف بلندپروازانه از R SG-INOX نمايند 200.000 برش با تيغه ھای برش جديد
ما ھدف بزرگی انتخاب نموده ايم. ولی " :PFERD نظر اشتفان براون مدير بخش بازاريابی شرکت
به ھمراه تيم ھای ما از پس اين ھدف برمی R SG-INOX اطمينان داريم، که نسل جديد تيغه ھای
آيند."

افزايش چشم گير بازده

بازده تيغه ھا تا 40 % افزايش داده شده است. اين موضوع- به نقل از آقای براون- ابعاد جديدی را در
صرفه اقتصادی می گشايد: "با افزايش 40 % بازده يک تيغه از ھر سه تيغه صرفه جويی می شود.
تعداد ابزار استفاده شده کمتر باعث کاھش زمان تلف شده تعويض ابزارھا می شود. و به لطف سرعت
بيشتر برش ما می توانيم به مراتب سريع تر از گذشته برش دھيم." اين موارد در کنار ھم باعث
توانايی حقيقی تيغه ھای جديد را نشان خواھد PFERD صرفه جويی عمده بالقوه می شوند. رکورد
داد.
از عملکرد فوق العاده اين تيغه ھا شگفت زده شدند. آزمايشی PFERD ھم چنين بازديدکنندگان غرفه
به اين شکل و به صورت زنده "اثبات" توان مندی اين محصولات است. در مجموع بازرگانان حاضر
از اين افزايش عملکرد تحت تاثير قرار گرفته و اذعان نمودند که قابليت فروش PFERD در غرفه
اين تيغه ھا بيشتر از گذشته شده است
حال و ھوای شکستن رکورد در تيم مارينھايده
ايجاد شده بود گزارش می دھد:"تيم ھای PFERD ميشاييل واگنر از حال و ھوای خوبی که در
از ابتدا با تمرکز و انگيزه بالا مشغول کار شدند. در اين ميان در بين PFERD حاضر در آکادمی
شرکت کنندگان نيز نوعی رقابت درگرفته است!" آقای واگنر به عنوان متخصص استفاده از ابزار در
حاضر است. حتی در روز دوم کار نشانی از خستگی در برش PFERD کنار تيم ھا در مرکز
دھندگان تيم ھا ديده نمی شوند، وی گفت:"برخی از آن ھا علاقه ای به استراحت ندارند!"
که رکورد در حال شکسته شدن است، تيم ھايی از سراسر جھان گردھم آمده PFERD در آکادمی
PFERD که توسط ھمکاران و کارآموزان کارگاه PFERD اند: بازرگانان و مشتريان مارک
حمايت می شوند در حال برش مواد خام ھستند. در د و روز اول بيش از 93.000 برش انجام شده
است.
اشتفان براون در بين دو نيمه با اطمينان گفت که تعداد 200.000 برش قابل دسترسی است:" ما تا
کنون عملکرد خوبی داشته ايم. اگر بتوانيم حتی از ھدف تعيين شده عبور ھم بکنيم جای تعجبی نيست."
در PFERD تا چھارشنبه 12.03.2014 نيز ادامه خواھد يافت. در غرفه PFERD برنامه رکورد
می توان اين تلاش برای www.pferd.com سالن 10.2 و به صورت زنده در اينترنت در سايت
شکستن رکورد را دنبال نمود.

back
 
 

محاسبه کننده سرعت

سرعت بهینه را برای PFERD Tool شما محاسبه می کند


تماس

August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Hauptstr. 13
D-51709 Marienheide

Tel: + 49 2264 9-0
Fax: + 49 2264 9-400