اخبار شرکت

 
12.05.2014

داستان موفقيت در شکستن رکورد


DER . کاملا از نحوه برگزاری و نتيجه نمايشگاه محصولات فلزی راضی است PFERD شرکت
از ھمه انتظارات نيز فراتر رفت PFERD RECORD
 
در آن ادامه PFERD با گذشت چند روز از نمايشگاه ھنوز اظھار نظرھا در مورد حضور شرکت
دارند. اشتفان براون مدير بخش بازرگانی و بازاريابی ضمن ابراز رضايت از برگزاری و نتايج
نمايشگاه محصولات فلزی گفت: " ما اميدوار بوديم که بازديدکنندگان فراوانی داشته باشيم، ولی چنين
توجه گسترده ای به غرفه ما از تمام انتظارات ما فراتر بود." وی در ادامه افزود: "محصولات جديد و
توجه بازديدکنندگان را به PFERD نوآوری ھای نمايش داده شده به ھمراه کتابچه ابزارھای جديد
به ويژه باعث موفقيت ما و برآورده شدن DER PFERD RECORD خود جلب نمودند.ولی
انتظارات ما شد."

200.000 برش

شرکت ابزار سازی مارينھايده در اقدامی حيرت انگيز توانست رکورد تعداد برش را در زمان
برگزاری نمايشگاه محصولات فلزی بشکند: بيش از 200.000 برش با يک تيغه برش 1 ميلی متری
تنھا در چھار روز! با حدود 210.000 برش آن ھا توانستند از ھدف تعيين شده حتی پيشی بگيرند.
اشتفان براون انگيزه اين کار را به اين شکل شرح داد:" مسلما ھدف ما در وھله اول برش دادن بيش
از 2 کيلومتر لوله فولادی نبوده است." وی افزود:" بلکه ما قصد داشتيم با اين کار توانايی نسل جديد
و پتانسيل صرفه جويی اقتصادی آن ھا را به شکلی R SG-INOX تيغه ھای برش 1 ميلی متری
عملی نشان دھيم."
به وجد آمدند. در مواقعی بازديدکنندگان به DER PFERD RECORD بازديدکنندگان نيز از
بخش می PFERD شکلی فشرده در مقابل مانيتور بزرگی که اين برنامه را به شکل زنده از آکادمی
نمود به تماشا ايستاده بودند. اشتفان براون انگيزه شرکت از اين برنامه غير معمول را به اين شکل بيان
روشی بسيار غيرمعمول برای معرفی تيغه ھای برش بوده PFERD نمود:" ما قبول داريم که رکورد
است. ولی ما می خواستيم قدرت آن ھا را به صورت زنده و رنگی اثبات نماييم." وی در ادامه گفت:
"ما با اين کار تاريخی را خلق نموديم که در آينده با جزييات توسط فروشندگان بازگو خواھد شد. حتی
برخی از فروشندگان درباره تيغه ھای رکورد شکنی صحبت می کنند که به مشتريان خود معرفی
خواھند نمود!"

حال و ھوای مثبت در بين شرکت کنندگان بين المللی

در اين ميان اين رکورد در مارينھايده حال و ھوايی ويژه به وجود آورد. 144 شرکت کننده از 16
فيليپ چانگ از مالزی انجام داده PFERD کشور- يکی از طولانی ترين سفرھا را شريک تجاری
بود- سعی می کردند در رقابتی داخلی از يکديگر پيشی بگيرند. در اين بين توانايی بالای تيغه ھای
برش نازک جديد حتی تحت چنين فشار کاری کاملا قابل مشاھده بود. در کنار لذت بردن از کار، تيم
تا آخر با تمرکز به پيش رفت؛ در نھايت رکورد 200.000 به دست آمد.
در پشت دوربين نيز کار به شدت در جريان بود: قسمت ھای بريده شده بايد شمرده و جا به جا می
شدند، تدارکات برای برش دھندگان تامين می شدند و به شرکت کنندگان راھنمايی و کمک ارايه می
شد. سازمان دھنده برنامه خانم آنه ھوفمن از انگيزه شرکت کنندگان در محل به وجد آمده بود: " ھمه با
تمام وجود تلاش می کردند، ھمه تلاش می کردند تا رکورد را در بخش خود بشکنند و حال و ھوای
کار واقعا عالی بود!"
آقای يورن بيلنبرگ در صبح يک شنبه PFERD برنامه با انجام اولين برش توسط مدير عامل شرکت
شروع، و در بعد از ظھر چھارشنبه با جرای آخرين برش توسط شھردار مارينھايده اووه توپفر پايان
يافت. در اين بين چھار روز بی نظير قرار داشت، که حتی در طول آن اعضای 6امين نسل خانواده
روگبرگ- فرزندان سھام داران- در اين رکورد سھيم شدند.
تنھا موضوع صحبت در غرفه ما نبود، بلکه بيش از DER RECORD PFERD ولی رکورد
که چندين نوآوری برجسته نيز در بين آنان قرار داشت، ،PFERD 500 محصول جديد در برنامه
مورد بحث قرار گرفتند.

کلاھک ھای تراشکاری کاربيدی مخصوص فلزات مختلف

با معرفی کلاھک ھای تراشکاری کاربيدی مخصوص کار با چدن برنامه خود PFERD شرکت
برای کلاھک ھای تراشکاری مخصوص فلزات مختلف را تکميل نمود. در کنار دندانه ھای شناخته
مخصوص کار بر روی فولاد)، ) STEEL ،( مخصوص کار بر روی فولاد ضدزنگ ) INOX شده
مخصوص کار روی پلاستيک)، دندانه ھای ) PLAST مخصوص کار بر روی آلومينيوم) و ) ALU
مخصوص کار بر روی چدن) برنامه کلاھک ھای تراشکاری کاربيدی با عملکرد بالا ) CAST جديد
مخصوص کار بر روی چدن طراحی شده CAST کامل شده است. کلاھک ھای تراشکاری با دندانه
اند. ويژگی مشخصه اين کلاھک ھا توانايی بالای آن ھا برای تراش چدن و تراشکاری با صدای کم
است.

POLICAP® برنامه کاملا بازنگری شده

جزو جديدترين نوآوری ھای POLICAP® برنامه CO-COOL و SiC-COOL محصولات
ھستند. اين محصولات به شکل ويژه برای کار بر روی قطعات آلومينيومی، PFERD شرکت
ويا آلياژھای نيکل يا کبالت طراحی شده اند. اين محصولات بيشتر (INOX) تيتانيومی، فولا ضدزنگ
برای کار در صنايع ھوايی و توربين سازی و تعميرات آن ھا، برای کار روی فولاد ھای ضدزنگ
و يا Inconel® و ھم چنين آلياژھای پايه نيکل و کبالتی استفاده شده در توربين سازی، مانند (INOX)
مناسب ھستند. مواد ساينده افزوده شده از چسبيدن براده ھا جلوگيری نموده و سايشی در Hastelloy®
دمای پايين و قدرتی بسيار بالاتر ارايه می دھند

PFERD نسخه 22 کتابچه ابزارھای

نيز مورد توجه بسياری قرار گرفت. نسخه 22 ام نيز از PFERD در اين نمايشگاه کتابچه ابزارھای
ساختاری منطقی و ساده برخوردار است و شامل بيش از 600 صفحه توضيحات با دانش فنی عميق
است.
سيستم راھنمای شناخته شده "سريع ترين مسير تا ابزار ايده آل" مجددا بھينه سازی و بھبود داده شده
است. در کنار سيستم راھنما، کتابچه جديد شامل محتوای فنی بيشتر از پيش است. و ھم چنين شامل
نکات استفاده صحيح واضح و فراوانی است: تمام ابزارھا و وسايل اکنون دارای علايم
می توان به اطلاعات تکميلی از QR ھستند. با استفاده از کدھای PFERDERGONOMICS®
قبيل فيلم ھای نحوه استفاده ويا بروشورھای ابزارھا دسترسی يافت.
ارايه شدند، PFERD در نمايشگاه محصولات فلزی نسخه آلمانی و انگليسی اين کتابچه توسط شرکت
و 15 زبان ديگر از قبيل ترکی، چينی و کره ای در ھفته ھای آينده ارايه خواھند شد.

در شبکه ھای اجتماعی PFERD شرکت

تمام برنامه ھای نمايشگاه را با نوشته ھای کوتاه در شبکه ھای PFERD برای اولين بار شرکت
ھمراھی می " Youtube" و " Twitter" ،" Google+" ،" Facebook" اجتماعی از قبيل
نمود. اشتفان براون در اين باره گفت:"اين برای ما شروعی ھيجان انگيز بوده است." وی افزود:" ولی
ما می دانستيم که به مناسبت نمايشگاه اين گام بايد برداشته شود. ما می خواستيم مطمئن شويم که ھيچ
بخشی از آن چه در کلن يا در مارينھايده در جريان است از دست نرود. و بدين وسيله افرادی که امکان
حضور در کلن را نداشتند بتوانند تمام وقايع را از طريق اينترنت دنبال نمايند." در ھفته ھای آتی نيز
سعی خواھد شد که اين ارتباط با مشتريان حفظ شود و اطلاعات به صورت اختصاصی از طريق
ارايه داده شوند. براون www.pferd.com ،PFERD اينترنت و به عنوان مثال از طريق وب سايت
در اينترنت دعوت نمود و گفت: "ما PFERD مشتريان را به بازديد از صفحات معرفی محصولات
ھنوز داستان ھای فراوانی برای بازگويی داريم- اين مطالب بسيار آموزنده و جذاب خواھند بود"

کارھا پس از نمايشگاه نيز ادامه خواھند داشت

اشتفان براون گفت که مسلما تاثير مثبت اين نمايشگاه ماندگار خواھد بود و ما بايد در ھفته ھا و ماه ھای
آينده برای عمل به قرارھايی که با مشتريان گذاشته شده استفاده نماييم. وی در تدوين برنامه ھای آتی
و اھميت نمايشگاه محصولات فلزی برای آن گفت: " اگر بنا بود مجددا برای شرکت PFERD شرکت
در نمايشگاه محصولات فلزی تصميم بگيريم – مسلما اين کار را می کرديم! داستان موفقيت در ثبت اين
رکورد در پايان نمايشگاه شکی در اين زمينه باقی نگذاشته است."

back
 
 

محاسبه کننده سرعت

سرعت بهینه را برای PFERD Tool شما محاسبه می کند


تماس

August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Hauptstr. 13
D-51709 Marienheide

Tel: + 49 2264 9-0
Fax: + 49 2264 9-400