اخبار شرکت

 
21.05.2014

PFERD کتابچه جديد راھنمای ابزار - “App” نسخه نرم افزاری

کتابچه جديد راھنمای ابزار
در ،PFERD يک برنامه نرم افزاری نيز ارائه شده است. استفان براون، مدير فروش و بازاريابی
چنين می گويد: "ما چند Marienheide توضيح رويه ھای اين شرکت توليدکننده ابزار واقع در
سالی است که يک کاتالوگ آنلاين از محصولاتمان را در وبسايت خود قرار داده ايم و مدت زيادی
است که تمرکز خود را معطوف به گرايش عمومی به سمت رسانه ھای موبايلی کرده ايم. توزيع
کنندگان ما و کاربرانی که از ابزارھای توليدی ما استفاده می کنند روز به روز توجه بيشتری به
دسترسی به اطلاعات بر روی موبايل نشان می دھند. آنان می خواھند در ھر زمان و مکان،
دسترسی عملی به اطلاعات داشته باشند و بالاتر از آن اينکه ديگر نمی خواھند به کامپيوتر خانگی يا
دقيقاً ھمين نياز را PFERD حتی لپ تاپ در اين مورد وابستگی داشته باشند. برنامه نرم افزاری
مرتفع می سازد".

PFERD در اين مورد ھمه چيز را از بنيان دگرگون نکرده است: ساختار، نحوه ھدايت و منطق
اين برنامه دقيقاً مشابه ھمان ساختار قديمی و شناخته شده کتابچه چاپی راھنمای ابزار است. استفان
براون اينچنين بر اين نکته تاکيد می کند: "اين برای ما خيلی مھم بود. چرا بايد خواننده را به زور به
يک محيط و طرز انديشه کاملاً جديد می برديم؟". در واقع، ھمان اطلاعاتی که سابق بر اين در
کتابچه وجود داشت، فقط غنی تر شده اند. اين برنامه، نه تنھا کتابچه چاپی راھنمای ابزار را در
برمی گيرد بلکه حجم وسيعی از مواد آموزشی و تمرينات اضافی ھمراه با راھنمای استفاده و
ويدئوھای بيشمار استفاده از ابزارھا در عمل را نيز شامل می شود.

حتی اين برنامه در خود بخش فروش شرکت نيز مورد استفاده فراوان قرار می گيرد: اريک
درباره تجربيات ھر روزه خود در بخش فروش Mannheim در PFERD فرايدمان، مدير شعبه
چنين می گويد: "اکنون من خودم از اينکه برای دسترسی به کتابچه راھنما کافی است به جای بيرون
کشيدن يک کتاب از جيبم، دست ببرم و آی پدم را بردارم بسيار ذوق زده می شوم. با اين برنامه می
توانم عکسھا را بزرگتر کنم و فوراً آن را به مخاطبم نشان دھم. عکسھا اطلاعات بسيار بيشتری
نسبت به کلمات توصيف می کنند".


کاربران از اينکه می توانند در بين صفحات کتابچه در برنامه به جلو و عقب بروند و نياز نيست
برای انتخاب ھای خود مجدداً فکر کنند، خوشحالند. فرايدمان در ادامه تجربيات خود می افزايد:
"چيزی که کاربران بيشتر از ھمه دوست دارند، ويدئوھای کاربردی است: وقتی که کاربران در ابتدا
از مناسب بودن يک ابزار برای فعاليت ماشينی مورد نظر خود اطمينان کامل ندارند، ويدئو پاسخی
به ھمه نکات مبھم در ذھن آنھاست".

نه استفان براون و نه اريک فرايدمان ھيچکدام معتقد نيستند که اين برنامه، جايگزين خدمات بخش
فروش يا خدمات مشاوره ای آن دو می شود. فرايدمان مطمئن است ترکيب کتابچه چاپی، برنامه نرم
و مشاوره شخصی در محل، ترکيب ايده آل کسب اطلاعات برای توزيع کنندگان PFERD افزاری
و کاربران است و چنين می گويد: "کاملاً برعکس: به لطف اين برنامه، افرادی که برای کسب
اطلاعات با ما تماس می گيرند، به خوبی برای دريافت مشاوره آماده اند، سوالات جزئی و دقيق می
پرسند و طبيعتاً توصيه ھای جزئی و دقيق نيز از جانب ما دريافت می کنند". و استفان براون می
افزايد: "اينکه ما خوانندگان کتابچه خود را با حجم بزرگی از ابزارکھای مُد شده گيج نکرده ايم و به
جای آن بر ساختارھای ثابت شده و عامه پسند، عملکردھای شناخته شده و کلاسيک مثل ورق زدن
صفحات و ساير کنترل ھايی که بر روی دستگاه ھای موبايل عادی و شناخته شده ھستند تکيه کرده
ايم، به خودی خود تحسين کاربران را برانگيخته ايم. اين در مورد ھمه قابليت ھای ريشه ای ما در
صدق می کند. اين قابليت ھای ريشه ای، در کتابچه راھنمای ابزار ما نيز به چشم می PFERD
خورد، در گذشته "سياه و سفيد" بود و اکنون "نوری بر تاريکی" است. به ھمين سادگی".
به طور رايگان برای آی پد در فروشگاه اپل و برای تبلت ھای اندرويدی در PFERD برنامه
می "PFERD-Werkzeuge" در دسترس است. با جستجوی عبارت Google Play Store
توانيد اين برنامه را پيدا کنيد. نسخه ھای آپديت شده برنامه مرتباً برای دانلود کردن بر روی اينترنت
قرار می گيرد و مطمئن باشيد که ھمه اطلاعات دائم اً به روز می شوند.

back
 
 

محاسبه کننده سرعت

سرعت بهینه را برای PFERD Tool شما محاسبه می کند


تماس

August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Hauptstr. 13
D-51709 Marienheide

Tel: + 49 2264 9-0
Fax: + 49 2264 9-400