REACH-Verordnung

Vad betyder REACH?

Med den nya EG-förordningen REACH (1907/2006/EG) som trädde i kraft den 1 juni 2007 har en grundläggande reglering av existerande kemikalieregler skett. Lagstiftaren uppnår med REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. På svenska: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier) målet, att minimera faror och risker p g a kemiska ämnen och att stärka skyddet för människors hälsa och miljö.

REACH ålägger industrin huvudansvaret för att de ämnen som de tillverkar, släpper ut på marknaden eller använder inte har några skadliga hälso- och miljöeffekter. Industrin är också ansvarig för att lämpliga säkerhetsinformationer lämnas till användarna. Förordningen har effekt på den totala leveranskedjan. Nära samarbete och kommunikation med leverantörer och kunder är ovillkorlig.

PFERD har arbetat intensivt med förordningen och kommer naturligtvis att uppfylla och på ett konstruktivt sätt förverkliga alla skyldigheter som följer av den. Som central kontaktperson i företaget står Dr. Birgit Franken (e-mail: birgit.franken@pferd.com) till förfogande för alla frågor som gäller REACH. Vi informerar Er gärna!

PFERD informerar:

Artikel 33 i förordningen föreskriver varje leverantör av en produkt (tillverkare och importör) informationsplikt, om produkten innehåller ett ämne i ”REACH-Kandidatlistan” i en koncentration över 0,1 viktprocent. Observera, att denna lista kompletteras och aktualiseras kontinuerligt.

Som tillverkare av premiumverktyg informerar vi våra kunder och benämner i tabellen "REACH-lista" alla berörda artiklar. Utvecklingen av nya produkter och tillverkningsmetoder och den ständiga förbättringen av vårt produktprogram är väsentliga företagsmål för PFERD. Det ligger därför i vårt särskilda intresse, att så snabbt som möjligt hitta lösningar för att undvika eventuellt förekommande material som omnämns i REACH-kandidatlistan från den framtida tillverkningen av PFERD-verktyg. Härmed bekräftas, att de från PFERD producerade artiklarna inte innehåller några av de material som finns i kandidatlistan (den senast gällande) i enlighet med artikel 59(1) i förordningen (EG) nr: 1907/2006 (REACH) innehållande koncentration över 0,1 viktprocent. 

Ytterligare informationer om REACH får Ni här.

 
 

Mässor

Se vilka mässor PFERD ställer ut på.

Varvtalsräknare

Beräkna här det optimala varvtalet för ditt PFERD-verktyg.


Kontakt

PFERD-VSM AB
Radiovägen 3B
181 55 Lidingö

Tel: + 46 (0)8 564 72 300
Kundservice: + 46 (0)8 564 72 310
Fax: + 46 (0)8 564 72 301
E-Mail: info@pferd-vsm.se
E-Mail: order@pferd-vsm.se