PFERD's inköpsvillkor

1. Giltighet
1.1 Dessa inköpsvillkor (i det följande kallade IV) gäller så länge affärsförbindelsen mellan Firma August Rüggeberg GmbH & Co. KG (i det följande kallad PFERD) och leverantören består för alla prestationer (i det följande kallade leveranser) leverantören har att utföra. De gäller även alla framtida affärer med leverantören.
1.2 Dessa IV gäller uteslutande; motsägande eller från dessa avvikande allmänna affärsvillkor från leverantörens sida godtas inte, om inte PFERD uttryckligen skriftligt samtycker till dessa.

2. Erbjudanden
2.1 Erbjudanden från leverantören accepteras uteslutande inom ramen för IV av PFERD. Erbjudanden ska författas på tyska eller engelska. Om inte annat avtalas skriftligen är leverantören bunden vid erbjudandet i 12 veckor från och med datumet för erbjudandet. Beställningen gäller alltid som accept av leverantörens avtalserbjudande.
2.2 Erbjudanden och kostnadsförslag är bindande och ska lämnas till PFERD utan kostnad.

3. Beställningar och övriga överenskommelser
3.1 Beställningar och övriga överenskommelser är enbart bindande för PFERD om de meddelas skriftligen eller om de bekräftas skriftligen efter att de överenskommits muntligen eller via telefon.
3.2 Muntliga beställningar, upplysningar, accepter etc. är bara bindande för PFERD om de bekräftas skriftligen av PFERD eller PFERD bevisligen avvarat skriftlig form. Samma gäller beställningar, upplysningar, accepter etc. via telefon.

4. Leverans/försening
4.1 Överenskomna leverans- och prestationstidpunkter är bindande för leverantören. Med leveranstidpunkt avses leveransens ankomst på den av PFERD angivna leveransadressen. Om leveransen försenas har PFERD rätt att för varje vardag förseningen dröjer kräva ersättning med 0,2% - dock sammanlagt med högst 5% - av värdet på den överenskomna leveransen. Detta gäller även om PFERD träder tillbaka från avtalet. Krav på sådan förseningsersättning får göras gällande fram till fullständig betalning har erlagts. De lagliga anspråken vid försening och/eller om part träder tillbaka från avtalet kvarstår orörda.
4.2 De leveransunderlag som krävs för att kunna tilldela dessa till det slutna avtalet ska bifogas varje leverans. Underlagen ska särskilt innehålla de i nedanstående punkt 9 mening 2 nämnda uppgifterna. Följderna av försenade, ofullständiga eller icke-tillämpliga leveransunderlag ska leverantören ersätta.
4.3 Leverantören ansvarar för leveransen inklusive korrekt förpackning och transportförsäkring täckande varuvärdet fram till leveransadressen.
4.4 Leverantören ska omedelbart skriftligen underrätta PFERD om riskerade leveransförseningar inklusive orsakerna och längden på dessa.
4.5 Om leverantören är skyldig att ställa upp och/eller montera ett leveransföremål, följer accepten av leveransen först när hela prestationen färdigställts. Accepten kan endast ske formellt. För restleveranser delar kan leverantören i god tid uppfordra PFERD att provisoriskt acceptera varan. Denna accept skall protokollföras och skrivas under av båda parter.

5. Riskens övergång
Vid försändelseköp övergår risken för förstörelse och/eller försämring av leveransen när den ankommit till den överenskomna leveransadressen. Om leverantören förbinder sig att framställa produkten av leverantören anskaffat material kvarstår risken hos leverantören fram till den fullständiga accepten av den sammanlagda prestationen godkänns av PFERD.

6. Leveransmängder/delleveranser
6.1 Leverantören är bara tillåten att leverera den mängden som PFERD har beställt. Avvikande mängder accepteras bara av PFERD om detta avtalats uttryckligen i skriftlig form. Om accepten av leveransen är beroende av en fullständig dokumentation, anses PFERD inte vara försenad med accepten, om de motsvarande underlagen inte lagts fram med en lämplig prövotid.
6.2 Vid delleveranser av en avtalad prestation gäller prestationen först som utförd när denna levererats fullständigt. Bestämmelsen i § 363 BGB gäller inte. Leverantören bär genom delleveranser uppkomna merkostnader. Inga av PFERDs samtliga anspråk avseende en avtalad leverans berörs genom delleveranser, särskilt inte avseende ansvar för fel i varans beskaffenhet. Vid köp ”on demand” är leverantören förpliktigad att se till att samtliga beställda mängder finns tillgängliga så att den avtalade leveranstidpunkten kan hållas.

7. Beskaffenhet
Har en bestämd kvalitet eller varuklass avtalats att levereras/presteras, gäller denna som avtalad beskaffenhet.

8. Pris
Alla priser som omnämns i erbjudanden från leverantören avser fasta priser, om inte avvikelser avtalats skriftligen, för förtullad leverans till kunden (CIP Incoterms 2010), inklusive förpackning, transportförsäkring, exklusive den vid denna tidpunkt gällande mervärdesskatten.

9. Orderbekräftelser/fakturor
Orderbekräftelser och fakturor ska sändas till PFERD med separat post; de får inte biläggas leveransen. På alla dokument ska - förutom den exakta beteckningen på leveransomfånget sorterat efter artikel, art och mängd - beställningsnummer och beställare anges särskilt.

10. Verktyg/underlag/ritningar
10.1 Leverantören förpliktigas att behandla verktyg, testutrustningar, underlag, planer, mönster, ritningar, data etc. (i det följande kallat arbetsmedel), som PFERD tillhandahåller i syfte att utföra uppdraget, med nödvändig omsorg och förtroende. Om inte annat avtalats förblir samtliga ovanstående arbetsmedel PFERDs egendom. Rätt att behålla dessa är utesluten. Leverantören får bara tillhandahålla dessa till tredje part inom ramen för avtalsmässig användning och bara inom ramen för en avtalad sekretessklausul. De ska lämnas tillbaka till PFERD utan särskild uppmaning omedelbart efter utfört uppdrag.
10.2 Arbetsmedlen får bara användas i av PFERD tillåten omfattning och inte kopieras och/eller tillhandahållas tredje part utan att detta föregåtts av skriftligt tillstånd.
10.3 Produkter som tillverkats med hjälp av från PFERD utvecklade arbetsmedel eller övriga i förtroende specificerade uppgifter, får varken användas av leverantören själv eller erbjudas, levereras till eller göras tillgänglig, för imitation till tredje part.

11. Garanti
11.1 Leverantören garanterar att alla leveranser överensstämmer med avtalet och samtliga andra lagreglerade föreskrifter och riktlinjer i dess, vid leveranstidpunkten, gällande versioner och att de motsvarar gällande tekniska och säkerhetsmässiga standarder.
11.2 Tidsfristerna vad gäller ansvar för kvalitetsfel följer lagreglerna.
11.3 Vid leveranser som, märkbart för leverantören, anskaffas av PFERD för att säljas vidare, börjar tidsfristen för att anmärka på kvaliteten från och med att slutkunden tar emot leveransen. Vid leveranser, som inte kräver accept, börjar tidsfristen för att anmärka på kvaliteten från och med leveransen till kunden. Den upphör dock senast 36 månader efter leverans till den i avtalet nämnda leveransadressen.
11.4 Vid felaktig leverans har PFERD rätt att, inom föreskriven tidsfrist för att anmärka på kvaliteten, välja vilken av de lagreglerade anspråk som står till buds som företaget vill tillämpa.
11.5 Kostnader på grund av felaktig leverans av avtalsföremålet, särskilt vad gäller transport-, väg-, arbetskostnader, bärs av leverantören.
11.6 Om åtgärderna för att kunna leverera felfritt är av orimlig omfattning kan PFERD antingen välja de lagreglerade anspråken vid ansvar för kvalitetsfel eller kräva fri ersättningsleverans.
11.7 Om leverantören inte åtgärdar felet, som påtalats, inom en rimlig tidsfrist kan PFERD välja att antingen själv företa de nödvändiga åtgärderna på leverantörens bekostnad eller att låta tredje part företa dessa. Utan att först ha stämt av detta kan PFERD eller tredje part som anlitats av PFERD företa åtgärder för att upphäva mindre fel eller för att avvärja oproportionellt stora skador på bekostnad av leverantören. Leverantören underrättas omgående om orsak, art och omfattning.
11.8 Tidsfristen för att anmärka på kvaliteten hämmas från och med felanmälan till och med felets avhjälpande eller till en eventuell vägran från leverantören att uppfylla anspråken med anledning av felet. För de delar som ersätts eller åtgärdas börjar den på nytt i och med återställandet till leveransens avtalsmässiga, felfria användningsmöjlighet.
11.9 PFERD avvarar inte anspråken på grund av felet genom accept eller användande av leveransen.
11.10 Om inte annat avtalats anses PFERD ha utfört sin omedelbara undersökningsplikt av den levererade varan, om denna utförs inom 5 vardagar efter leverans. PFERD uppfyller sin förpliktelse att omedelbart anmärka på fel om anmärkningen görs inom 10 vardagar efter att felet upptäckts.

12. Produktansvar
Om PFERD krävs av tredje part på grund av ett produktansvar, som uppstått genom ett fel i det av leverantören levererade avtalsföremålet, är leverantören förpliktigad att befria PFERD från sådana anspråk och att bära samtliga i detta sammanhang uppståndna kostnader och utgifter inklusive kostnader för en eventuell rättsprocess. I övrigt gäller de lagliga reglerna. Detsamma gäller vid ett ianspråktagande på grund av brott mot producentansvaret, om PFERD inte kan lastas för grov försumlighet eller avsiktligt handlande.

13. Tredje part
Leverantören garanterar att leveransen är fri från immateriell äganderätt av tredje part och förbinder sig att hålla PFERD fri från all skada och alla kostnader som uppstår genom brott mot detta garantiåtagande eller genom att förbjuda tredje part att använda leveransen. Anspråk på grund av sådana fel preskriberas 10 år efter leverans.

14. Driftsinstruktioner
Om leverantören utför bygg-, montage-, service-, hjälp- eller övriga arbeten på PFERDs fabriksområde skall leverantröen säkerställa att egna medarbetare, och/eller av leverantören anlitade underentreprenörer, följer ”Allgemeine Betriebsanweisung für Fremdfirmen-Personal in Marienheide und Hermeskeil“ som finns utlagda och kan läsas på internet på http://www.pferd.com/de de/518_DDE_HTML.htm.

15. Betalningsvillkor
Betalningstidsfristen börjar från och med den utförda leveransen, dock tidigast med erhållandet av en korrekt faktura, dock inte före den avtalade leveranstidpunkten. Om ingen särskild betalningsfrist överenskommits skriftligen, ska betalning företas antingen inom 14 dagar med avdrag för 3% rabatt eller inom 30 dagar netto. Varje betalning företas med förbehåll för revision.

16. Egendomsförbehåll
Ett av leverantören förklarat egendomsförbehåll kan bara utnyttjas vid föregående tillbakaträdande från avtalet.

17. Reklam/annonsering
Leverantören förpliktigar sig till att, vid leverans till PFERD, underrätta tredje part om att inte ta upp PFERD i en referenslista eller hänvisa till sin affärsförbindelse med PFERD i reklam/marknadsföring, utan föregående skriftligt godkännande från PFERD.

18. Behörig domstol/användbar rätt/salvatorisk klausul
18.1 Behörig domstol är PFERDs säte. PFERD har dock rätt att stämma leverantören vid en annan laglig domstol.
18.2 Avtalet står under Förbundsrepubliken Tysklands rätt under uteslutande av Förenade Nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor (CISG).
18.3 Skulle enskilda bestämmelser i IV vara overksamma, bli overksamma eller inte vara genomförbara, berörs inte därigenom övriga bestämmelsers giltighet. Den overksamma eller icke-genomförbara bestämmelsen ska ersättas av ett villkor, som kommer närmast det rättsliga och ekonomiska syftet med denna bestämmelse.

 
 

Mässor

Se vilka mässor PFERD ställer ut på.

Varvtalsräknare

Beräkna här det optimala varvtalet för ditt PFERD-verktyg.


Kontakt

PFERD-VSM AB
Radiovägen 3B
181 55 Lidingö

Tel: + 46 (0)8 564 72 300
Kundservice: + 46 (0)8 564 72 310
Fax: + 46 (0)8 564 72 301
E-Mail: info@pferd-vsm.se
E-Mail: order@pferd-vsm.se