VibrationFilter

Vibrationer som överförs från utrustning som hålls, styrs eller stöds av hand eller arm och medför risker för ohälsa och olycksfall, särskil kärlskador, skelett-/ledskador eller nerv- och muskelrelaterade skador.

Hälsorisker vid hög vibrationsbelastning

Effekten av vibrationer är avhängigt av frekvens, intensitet och riktning. Den lågfrekventa andelen leder till muskel- och skelettsjukdomar (ledskador). De högfrekventa andelarna skadar det autonoma kärl- och nervsystemet (blodcirkulationsstörningar i fingrarna och händerna leder till känslolöshet och förlust av gripstyrka). Redan ringa vibrationsexponering kan förorsaka besvär och minskad produktivitet.

Föreskrifter och insatsvärden

I juni 2002 publicerade det europeiska parlament EG-direktivet 2002/44/EG. Det omfattar minimikrav till skydd för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering
för risker som har samband med fysikaliska effekter (vibrationer). Direktivet har ett insats- och gränsvärde. Enligt denna förordning är arbetsgivaren skyldig, att bl a fastställa vibrationsexponeringen på arbetsplatsen. Arbetsplatser, där ständigt vibrationsexponering uppträder i form av hand- och armvibrationer eller helkroppsvibrationer, skall bedömas som riskarbetsplatser.

Till att börja med skall varaktigeheten och omfattningen av vibrationsexponeringen fastställas. Inom en representativ arbetsdag skall den s.k. dagliga vibrationsexponeringen fastställas. Överallt, där arbete sker med vibrerande verktyg eller maskiner, måste de nya direktiven beaktas. Av arbetsgivaren krävs, att han känner till vibrationsexponeringen för sina medarbetare, fastställer och - om så erfordras – inleder åtgärder för att minska dessa.

Preventiva åtgärder

Om insatsvärdet på 2,5 m/s² vid hand- och armvibrationer överskrides, så är arbetsgivaren skyldig, att upprätta en särskild handlingsplan, där det anges när åtgärderna
skall vara genomförda och vem som skall se till att de genomförs. Om gränsvärdet på 5,0 m/s² vid hand- och armvibrationer uppnås är det inte tillåtet att fortsätta det vibrationsexponerande arbetet. Samma sak gäller för helkroppsvibrationer.

 
 

Mässor

Se vilka mässor PFERD ställer ut på.

Varvtalsräknare

Beräkna här det optimala varvtalet för ditt PFERD-verktyg.


Kontakt

PFERD-VSM AB
Radiovägen 3B
181 55 Lidingö

Tel: + 46 (0)8 564 72 300
Kundservice: + 46 (0)8 564 72 310
Fax: + 46 (0)8 564 72 301
E-Mail: info@pferd-vsm.se
E-Mail: order@pferd-vsm.se