NoiseFilter

Buller är oönskat ljud (t ex maskinbuller, ton, knall, hög musik, störande prat), som kan medföra hörsel- eller häsloskador. Nedsatt hörsel p g a buller toppar statistiken f.ö r yrkessjukdomar. Kraftigt buller på arbetsplatsen kan skada de anställdas hörsel. I Tyskland t. ex. är ca 5 miljoner arbetstagare utsatta för buller med risk för hörselskador.

Hälsorisker p g a hög bullerexponering

Vid hög bullerbelastning, vid hög musik eller vid högt trafikbuller trycks hårcellerna ner. De vidarebefordrar ljudet sedan sämre ända tills de har rest sig igen. En explosionsknall eller varaktigt buller under många år på arbetsplatsen kan knäcka dem helt eller bryta av dem. Följden blir en hörselförlust, som inte går att åtgärda, då ingen återväxt av hårcellerna sker.

Hörseln är en av vår hjärnas viktigaste sinnen, besvärande buller verkar distraherande. Koncentrationsförlust och trötthet, minskad arbetsprestation p g a ökad påkänning av organismen, bristande koncentration, uppmärksamhet och störningar vid samtal blir följden av detta. Att bota nedsatt hörsel är inte möjligt; även med hörselapparater kan bara en begränsad förbättring erhållas. Därför är det viktigt, att skydda sig mot buller.

Direktiv och insatsvärden

När man mäter ljudnivån, används ett filter, som simulerar hörselns egenskaper. Detta filter betecknas som A-filter. Ljud mäts vanligtvis i decibel = dB(A). I februari 2003 publicerade det europeiska parlamentet och det europeiska rådet EG-direktivet 2003/10/EG. Detta direktiv reglerar, i vilken utsträckning arbetstagare får utsättas för buller. Som redan betonats i det tidigare direktivet betonas även i det nya direktivet framför allt skyldigheten att tekniskt minska buller.

I de svenska föreskrifterna av detta direktiv i buller- och vibrationsarbetarskyddsförordningen skiljer man mellan två värden för den dagliga exponeringsnivån: Det undre insatsvärdet på 80 dB(A) samt det övre insatsvärdet på 85 dB(A).

Preventiva åtgärder

När det undre insatsvärdet överskrides måste hörselskydd ställas till arbetstagarens förfogande. Att använda det föreskrivs dock först när det övre insatsvärdet uppnås
eller överskrides. Till arbetstagarens plikter hör att använda hörselskydd i bullriga miljöer, som extra måste uppmärkas som sådana. Maskiner utgör de huvudsakliga bullerkällorna på arbetsplatsen. I det avseendet är kravet på bullerminskning vid källan, dvs vid de maskiner som används, en väsentlig faktor när det gäller bullerminskning.

 

 
 

Mässor

Se vilka mässor PFERD ställer ut på.

Varvtalsräknare

Beräkna här det optimala varvtalet för ditt PFERD-verktyg.


Kontakt

PFERD-VSM AB
Radiovägen 3B
181 55 Lidingö

Tel: + 46 (0)8 564 72 300
Kundservice: + 46 (0)8 564 72 310
Fax: + 46 (0)8 564 72 301
E-Mail: info@pferd-vsm.se
E-Mail: order@pferd-vsm.se